Quty

Pan-Tau vom Fuchsort X  Kissy fan 't Suderein

Geboren: 08-08-2018

HD-A NBW 37.5 

Hart 0/0 CC

J-Sp 0

SP 0

FGK

Eig: fam Oldersma

Quty 3e plaats Uitmuntend Emden (D) KM Füglister (Z-A) 30 juni 2019 Jeugdklasse

Quty 2e plaats Uitmuntend KCM 2019 KM D Baars  (NBC) 2e plaats Uitmuntend 16 juni 2019 Jeugdklasse gestroomde teven (7)

Quty 22 maanden

Quty 1e plaats JHD Nieuw Buinen 12 mei 2019 en BESTE TEEF VAN DE DAG! KM Ingmar Sioen